RED Channel 18
The Teenage Psychic S1, Ep 2
15 November 2017, 8:00 PM
20:00 - 21:00 [duration:01:00]
Orangtua dari seorang pemuda mencari bantuan spiritual dari Xiao Zhen dan ia mulai menyadari bahwa bantuannya berdampak besar.
The parents of a young boy seek spiritual help from Xiao Zhen and she starts to realise that her help goes a long way.